+31 (0)70-2153250

Boekingsvoorwaarden

Op al onze safari’s en reizen zijn te allen tijde onderstaande reisvoorwaarden van toepassing:

REISVOORWAARDEN

1. DEFINITIES
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Reisorganisator: Wild Times Safaris B.V.
b. Reiziger: de wederpartij van de reisorganisator; diegene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

2. REISOVEREENKOMST
2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisvoorstel van de reisorganisator. Aanvaarding dient altijd formeel kenbaar gemaakt te worden middels het retourneren aan de reisorganisator van het ingevulde en ondertekende Wild Times Safaris Boekingsformulier.
2.2 Het reisvoorstel van de reisorganisator is vrijblijvend. Het reisvoorstel kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
2.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die aangegeven zijn in het reisvoorstel van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een reisvoorstel of publicatie binden de reisorganisator niet.
2.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van het definitieve reisschema. In dat geval zullen extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.
2.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. dieet, leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

3. BETALING
3.1 Na invulling en ondertekening van het boekingsformulier dient de reiziger een aanbetaling van 30% van de reissom te doen. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden.
3.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 75 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, of voor de aanvangsdatum van de eerste boeking, worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.
3.3 Betaling dient te geschieden in de aangegeven valuta. Gepubliceerde € prijzen in voorstellen, op websites etc, zijn gebaseerd op USD prijzen. Uiteindelijke rekeningen en betalingen dienen in USD’s te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Wild Times. In dat geval is de door Wild Times gehanteerde koers uitgangspunt.
3.4 Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. De reisorganisator zal hier middels een herinnering per email op wijzen en de reiziger dient vervolgens binnen 7 werkdagen het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

4. PRIJSVERHOGING
4.1 De reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in het
reisvoorstel c.q. definitieve reisschema van de reisorganisator zijn omschreven.
4.2 De hoogte van de reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het reisvoorstel. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen.

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
5.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 2.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.
5.2 De wijzigingskosten bedragen € 50 (excl. BTW) per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

6. ANNULERING DOOR REIZIGER
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

a. Tot 56 dagen 20% van de reissom of de in de ANVR voorwaarden artikel 3.1 geldende minimumaanbetaling
b. Bij annulering van 56 – 42 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom
c. bij annulering van 42 – 28 dagen voor vertrek: 60 % van de reissom
d. bij annulering van 28 – 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
e. bij annulering vanaf 7 voor vertrek dagen voor vertrek: 100% van de reissom

In bepaalde gevallen behoudt de reisorganisator het recht voor af te wijken van bovenstaande regelingen. Wij brengen u bij boeking op de hoogte van de afwijkende voorwaarden.

7. WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR
7.1 Lokale omstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema als gevolg van aanhoudend slecht weer valt eveneens hieronder. De aanpassingen kunnen (binnen redelijke grenzen) inhouden dat van een andere luchthaven of airstrip wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel of met een andere vervoerder wordt gereisd.
7.2 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:

  • In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale, niet-Westerse, omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
  • In het geval van groepsreizen met begeleiding als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
8.1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van het reisvoorstel c.q. definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicaties) van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen van de reisorganisator meebrengen.
8.2 De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoeringen van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de overeenkomst betrokken derden;
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
8.3 De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen.

9.1 GARANTIEFONDS
Wild Times Safaris is aangesloten bij de Stichting GGTO – Stichting garantiefonds Gespecialiseerde Tour operators. Deze stichting staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling afhankelijk van € 15 tot € 60 (afhankelijk van het eindbedrag) per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Meer informatie: www.stichting-ggto.nl.

Op deze reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing.

 

Voorwaarden gratis Ballonvlucht – Beursaanbieding

Indien u voor  01/11/16  één van de voorbeeldreizen boekt, krijgt u één ballonvaartvoucher cadeau waarbij één persoon deze tocht gratis kan maken. Uiteraard kunnen de overige leden uit uw gezelschap tegen betaling mee.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

–   De aanbieding geldt slechts voor één persoon per familie en per familie kan maar éénmaal van deze aanbieding gebruik worden gemaakt.

–  De aanbieding geldt alleen voor boekingen voor geselecteerde familiereizen (zie aanbiedingen)

–  De aanbieding geldt uitsluitend voor de voorbeeldsafari’s en voorbeeldrondreizen op de volgende bestemmingen: Kenia, Tanzania, Namibië, Zuid-Afrika (nov-apr), India, Sri-Lanka, Thailand en Myanmar.

–  De aanbieding geldt uitsluitend in seizoenen waarin een ballonvaart mogelijk is

– Mocht de ballonvaart geen doorgang kunnen vinden door bijvoorbeeld weersomstandigheden of anderszins, dan aanvaard Wild Times  geen enkele aansprakelijkheid.

– Het aanbod is nimmer inwisselbaar voor geld of anderszins.

– Het boeken van de reizen gaat op aanvraag en is onder voorbehoud van beschikbaarheid

– Passagiers dienen te beschikken over een ongevallenverzekering.

– Wild Times aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade die direct of indirect een gevolg zijn van de ballonvlucht.

– De aanbieding is geldig t/m 28 februari 2016. De reis dient voor 1 maart 2016 te worden bevestigd en aanbetaald.

 

PRIJZEN OP WEBSITE EN UITGEGEVEN MEDIA

– Alle prijzen op onze website en overige media zijn uitgegeven onder voorbehoud.