+31 (0)70-2153250

Reisvoorwaarden & Privacy Verklaring

Op al onze safari’s en reizen zijn te allen tijde onderstaande reisvoorwaarden van toepassing:

REISVOORWAARDEN

1. DEFINITIES
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Reisorganisator: Wild Times B.V.
b. Reiziger: de wederpartij van de reisorganisator; diegene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

2. REISOVEREENKOMST
2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisvoorstel van de reisorganisator. Aanvaarding dient altijd formeel kenbaar gemaakt te worden middels het retourneren aan de reisorganisator van het ingevulde en ondertekende Wild Times Safaris Boekingsformulier.
2.2 Het reisvoorstel van de reisorganisator is vrijblijvend. Het reisvoorstel kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
2.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die aangegeven zijn in het reisvoorstel van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een reisvoorstel of publicatie binden de reisorganisator niet.
2.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van het definitieve reisschema. In dat geval zullen extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.
2.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. dieet, leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

3. BETALING
3.1 Na invulling en ondertekening van het boekingsformulier dient de reiziger een aanbetaling van 30% van de reissom te doen. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden.
3.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, of voor de aanvangsdatum van de eerste boeking, worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.
3.3 Betaling dient te geschieden in de aangegeven valuta. Gepubliceerde € prijzen in voorstellen, op websites etc, zijn gebaseerd op USD prijzen. De door Wild Times gehanteerde koers is uitgangspunt.
3.4 Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. De reisorganisator zal hier middels een herinnering per email op wijzen en de reiziger dient vervolgens binnen 7 werkdagen het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

4. PRIJSVERHOGING
4.1 De reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in het reisvoorstel c.q. definitieve reisschema van de reisorganisator zijn omschreven.
4.2 De hoogte van de reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het reisvoorstel. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen.

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
5.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 2.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.
5.2 De wijzigingskosten bedragen € 50 (excl. BTW) per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

6. ANNULERING DOOR REIZIGER
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

a. Tot 56 dagen 20% van de reissom of de in de ANVR voorwaarden artikel 3.1 geldende minimum aanbetaling
b. Bij annulering van 56 – 42 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom
c. Bij annulering van 42 – 28 dagen voor vertrek: 60 % van de reissom
d. Bij annulering van 28 – 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
e. Bij annulering vanaf 7 voor vertrek dagen voor vertrek: 100% van de reissom

In bepaalde gevallen behoudt de reisorganisator het recht voor af te wijken van bovenstaande regelingen. Wij brengen u bij boeking op de hoogte van de afwijkende voorwaarden.

7. WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR
7.1 Lokale omstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema als gevolg van aanhoudend slecht weer valt eveneens hieronder. De aanpassingen kunnen (binnen redelijke grenzen) inhouden dat van een andere luchthaven of airstrip wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel of met een andere vervoerder wordt gereisd.
7.2 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:

 • In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale, niet-Westerse, omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
 • In het geval van groepsreizen met begeleiding als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
8.1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van het reisvoorstel c.q. definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicaties) van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen van de reisorganisator meebrengen.
8.2 De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoeringen van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de overeenkomst betrokken derden;
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
8.3 De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen.

9.1 GARANTIEFONDS
Wild Times is aangesloten bij de Stichting GGTO – Stichting garantiefonds Gespecialiseerde Tour operators. Deze stichting staat garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling afhankelijk van € 15 tot € 60 (afhankelijk van het eindbedrag) per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Meer informatie: www.stichting-ggto.nl.

Op deze reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing.

Alle prijzen op onze website en overige media zijn uitgegeven onder voorbehoud.

 

PRIVACY & COOKIEVERKLARING Wild Times Safaris

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING

Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Gewicht reizigers bij chartervluchten in kleinere vliegtuigen
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam verzekeraar en polisnummer van uw reisverzekering

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 •  Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 •  NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen [na verloop van de klacht termijn/30 dagen/….] na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens in de evaluatie worden tot 1 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag

Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

COOKIES

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Met uw toestemming verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag: wij verzamelen hierbij  uw IP-adres.

Grondslag

De gegevens worden enkel verwerkt op grond van uw toestemming die u geeft op het moment dat u onze website bezoekt.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

BEMIDDELING BIJ DE VERZEKERINGSAANVRAAG

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 •  inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

Uw rechten:

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of; de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of; de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

Email: info@wildtimessafaris.com

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Wild Times Safaris Karin Bloem

POSTADRES: Visserhof 8, 7435 PT OKKENBROEK

EMAIL: info@wildtimessafaris.com

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

[Best practise: opsomming van gehanteerde cookies:

Cookienaam:

Type cookie: functioneel/analytisch/tracking

levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).

Cookienaam:

Type cookie: functioneel/analytisch/tracking

levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).

Cookienaam:

Type cookie: functioneel/analytisch/tracking

levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).]

Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt,  welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met [Google Analytics].

Trackingcookies

Bij het bezoek aan onze website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om uw voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. U kunt op de website [ www.youronlinechoices.com/nl/  ] meer te weten komen over dit soort banners. Ook kunt u dit bij uw browserinstellingen vinden. Tevens vindt u in de banners een informatie-icoon die u in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

Cookies van derden

Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Affiliate partijen

Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij u graag op de hoogte van deze samenwerkingen. Er wordt geen persoonlijke informatie van u door ons met deze partijen gedeeld.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies