Op al onze safari’s en reizen zijn te allen tijde onderstaande reisvoorwaarden van toepassing:

REISVOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator: Wild Times B.V.
Reiziger: de wederpartij van de reisorganisator; diegene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

2. REISOVEREENKOMST

2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisvoorstel van de reisorganisator. Aanvaarding dient formeel kenbaar gemaakt te worden middels het retourneren aan de reisorganisator van het ingevulde en ondertekende Wild Times Safaris Boekingsformulier.

2.2 Het reisvoorstel van de reisorganisator is vrijblijvend. Het reisvoorstel kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

2.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die aangegeven zijn in het reisvoorstel van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een reisvoorstel of publicatie binden de reisorganisator niet.

2.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van het definitieve reisschema. In dat geval zullen extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.

2.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. dieet, leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

3. BETALING

3.1  Na invulling en ondertekening van het boekingsformulier dient de reiziger een aanbetaling van 30% van

van het landarrangement plus de volledige kosten van de vluchten te voldoen. Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor de vertrekdatum van de reis betaald te zijn. Bij boeking binnen 56 dagen voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur worden voldaan.

3.2   Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, of voor de aanvangsdatum van de eerste boeking, te worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

3.3  Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in boekingsbevestiging van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit is tevens het minimum van de annuleringskosten, bij annulering tot 56 dagen voor vertrek.

3.5   Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. De reisorganisator zal hier middels een herinnering per email op wijzen en de reiziger dient vervolgens binnen 7 werkdagen het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

3.6   Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten


4. REISSOM

4.1 De reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in het reisvoorstel c.q. definitieve reisschema van de reisorganisator zijn omschreven.

4.2 De hoogte van de reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het reisvoorstel. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen.

 

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

5.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 2.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.

5.2 De wijzigingskosten bedragen € 75 (excl. BTW) per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

5.3 Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 6 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

5.4 Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel)annulering waarop artikel 6 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

 

6. A – ANNULERING DOOR REIZIGER

6.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk dan wel via de elektronische weg bevestigd te worden. De datum van ontvangst geldt als meldingsdatum van de annulering. Annuleringen per e-mail buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

De volgende kosten worden in rekening gebracht bij annulering van de reis:

  • Tot 90 dagen voor vertrek: 30% van de reissom, of de ingevolge artikelen 3.1 en 3.4 geldende minimumaanbetaling;
  • 90 – 60 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  • 60 – 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
  • 7 dagen voor vertrek: 100% van reissom

6.2    Voor vluchten gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden; 100% direct na ticketing

6.3    Voor gorilla permits en sommige andere toegangsbewijzen gelden afwijkende  annuleringsvoorwaarden; 100% direct na boeking

6.4.   In bepaalde gevallen behoudt de reisorganisator het recht af te wijken van bovenstaande regelingen.

6. B – COVID – 19 GERELATEERDE ANNULERINGEN

Zolang wij nog in onzekere corona tijden leven zijn er aanvullende voorwaarden van kracht:

Indien uw reis vanwege een corona gerelateerde oorzaak geen doorgang kan vinden, heeft u de mogelijkheid de reis naar een later tijdstip om te boeken. De nieuwe reisdata dienen echter binnen een jaar te vallen. Mogelijk prijsverschillen voor een latere periode of andere accommodatie kunnen dan gelden en worden in rekening gebracht.

Eventuele (aan)betalingen worden niet gerestitueerd, aangezien Wild Times de betalingen ook heeft gedaan en deze bedragen in de praktijk niet aan ons worden gerestitueerd.

Indien een reiziger positief wordt getest op COVID 19 en om die reden niet op reis kan, gelden de in artikel 6.1 genoemde kosten. Een annuleringsverzekering blijft van groot belang en sommige annuleringsverzekeringen (Allianz) dekken deze kosten.
Er kan sprake zijn van afwijkende voorwaarden, indien deze van kracht zijn voor uw reis, wordt hier u hiervan op de hoogte gesteld voordat uw reis wordt geboekt.


7. WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR

7.1    Lokale omstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema als gevolg van aanhoudend slecht weer valt eveneens hieronder. De aanpassingen kunnen (binnen redelijke grenzen) inhouden dat van een andere luchthaven of airstrip wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel of met een andere vervoerder wordt gereisd.

7.2    De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:

– In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale, niet-Westerse, omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

– In het geval van groepsreizen met begeleiding als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

8.1    De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van het reisvoorstel c.q. definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicaties) van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen van de reisorganisator meebrengen.

8.2    De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoeringen van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;

  1. handelingen en invloeden van niet direct bij de overeenkomst betrokken derden;
  2.   omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

8.3   De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen.

9.   RECHT VAN TOEPASSING
Op deze reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing.

Den Haag, maart 2020
Wild Times
 

Alle prijzen op onze website en overige media zijn uitgegeven onder voorbehoud.